<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2603957834133853379\x26blogName\x3dkisah+hidup+seorang+aku....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://akuseorangadis.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://akuseorangadis.blogspot.com/\x26vt\x3d5427528137921833789', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
kisah hidup seorang AKU ♥
Tuesday, 1 January 2013

oh dah 2013...
tak terasa diri ku sudah injak ke usia 23...

1.1.2013....
hati menangis lagi...
permulaan penuh duka dan luka...
berharap pengakhirannya kelak penuh pelangi...

ya Allah....
tenangkan hati ku dalam menghadapi dugaan hidup....
murahkan rezeki ku...
jauhkan aku dari kesempitan hidup...
bantulah hamba mu ya Allah....

peperiksaan akhir semester 7, 17 Januari 2013,
jadikanlah aku seorang doktor yang terbaik....
amin....